Pages Menu
Categories Menu

Tarieven

Het overgrote deel van de zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van homeopathische behandeling. Wel is het van belang dat de homeopaat aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging.

Eerste consult:                 € 122,00

Vervolg consult                €   82,00

Acuut consult                   €   41,00

Herhalingsmiddel           €   22,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Hoe gaat een consult
Tijdens een consult voer ik met u een gesprek. De zo verkregen informatie is nodig om tot een goed passend middel te komen. Daarom duurt een eerste consult anderhalf tot twee uur.

Lees meer

Ik laat u in eerste instantie  uw eigen verhaal vertellen. Vervolgens komen uw klachten aan bod, indien nog niet genoemd. Het is van belang te weten hoe u zich voelt, hoe u de dingen ervaart, uw ziekteverleden, uw karakter, wat uw gewoontes zijn. Het is voor mij essentieel om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen en dit vraagt even tijd. Alles bij elkaar neemt dit anderhalf à twee uur in beslag.

Na dit gesprek ga ik de symptomen verzamelen en analyseren en bepaal op basis van de gegevens het geschikte homeopathische middel.  U krijgt twee of meer korreltjes – al dan niet opgelost – met een voorschrift hoe deze in te nemen.

Hoe gaat de behandeling verder Er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor 4 tot 6 weken later. In dat consult bespreek ik met u de reacties op het middel. Dit consult neemt minder tijd in beslag dan het eerste. Als het na verloop van tijd beter met u gaat, dan zult u minder vaak terug hoeven te komen. Bestaat een klacht al veel langer, dan zal het ook meer tijd vergen voordat de genezing daar is. De klachten zullen dan geleidelijk aan afnemen.

Acute klachten Bij een acute klacht geeft een homeopathisch middel snel resultaat. Ik wil u daarvoor graag even zien voor een kort, intensief contact. Meestal kan het vervolgconsult dan telefonisch worden afgehandeld.  

Niet tevreden
Als u niet tevreden bent over de behandeling nodig ik u uit dit met mij te bespreken. Als dit niet tot een voor u goede oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de NVKH. U kunt daarvoor onderstaande link gebruiken.

Klachtenafhandeling NVKH

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Lees meer

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: homeopathisch consult
 • De kosten van het consult